Michel, Philippe 
Trên máy bay 
Philippe, Michel 
Cất cánh 
Đáp cánh 
Michel, Cảnh Bình, Khanh, Philippe 
 
 
 
www.netadong.com www.netadong.com
 
Hiện có {$UIVAR.CountOnlineVisitor} người xem / {$UIVAR.CountVisitor} lần xem